Onze waarden

Het streven naar vooruitgang is altijd een belangrijke drijfveer geweest van vrijmetselaars. Dit is in de 21ste eeuw niet anders.

Loge La Liberté wil haar leden ondersteunen bij hun overdenkingen en in hun acties vanuit het principe dat hoort bij onze Orde. Dat staat in de Ordegrondwet omschreven als: 
"het voortdurend streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid kunnen brengen tot een hoger geestelijk en zedelijk peil. In die zin streeft de vrijmetselarij naar de veelzijdige en harmonische ontwikkeling van de mens en de mensheid, het kweken van verdraagzaamheid en rechtvaardigheidszin, het bevorderen van de naastenliefde, het zoeken naar wat mensen en volken verenigt en het wegnemen wat hen verdeeld houdt en de bewustmaking van de allen verbindende broederschap.

Grondslag daarvoor zijn het besef van de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, de zedelijke verantwoordelijkheid van ieder mens voor eigen doen en laten, de gelijkwaardigheid van alle mensen, de algemene broederschap der mensen en ieders plicht om met toewijding te werken aan het welzijn van de gemeenschap."
Onze grondslag en principes staan op gespannen voet met religieuze en filosofische dogma's en elke vorm van denken waarin gedogmatiseerde waarheden iedere vorm van kritiek principieel uitsluiten. Ons ware doel is niet het onthullen van antwoorden, maar het prikkelen van de nieuwsgierigheid daarnaar en het helpen vinden op eigen kracht. Daarbij zijn, gegeven onze Franse rite, belangrijke termen "Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap". Want alleen mensen die echt vrij zijn in hun denken en die zich gesterkt weten vanuit een gelijk gezinde omgeving, zijn in staat om te onderzoeken, te ontdekken en zichzelf en de wereld te veranderen.